fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕ В САЙТА НА BODYAESTHETICS.BG

I. ПРЕДМЕТ
1. Условията за ползване уреждат взаимоотношенията с потребителите на интернет магазин www.bodyaesthetics.bg, възникващи при предоставяне и ползване на сайта и услугите, предлагани на него. Условията за ползване са публикувани на сайта и са достояние на всеки Потребител.

II. ТЕРМИНОЛОГИЯ
При тълкуване и прилагане на настоящите общи условия и правила за ползване, използваните по-долу термини и изрази имат следното значение:
2. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.bodyaesthetics.bg на своя компютър или ползва стоките/услугите предлагани на нея.
3. Под „Търговец“ се разбира собственикът на интернет магазина www.bodyaesthetics.bg, а именно фирмa ПЕТРОВ ООД със собственик Пламен Петров и управители Валентина Tрачева, Камелия Петрова-Иванова и Георги Иванов, адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Шести септември” 237, адрес на обекта Лазерен център Body Aesthetics: гр. София, ул. “Орехова гора” №2, телефон за контакт 003598 7773 7772, email: info.bodyaesthetics@gmail.com
4. Под „Интернет магазин“ се разбира интернет страницата www.bodyaesthetics.bg и всички подстраници на същия домейн, собственост на Търговеца.
5. Под “Поръчка” се разбира заявката за закупуване на стоки/услуги от интернет магазина при условията предвидени в него относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя/клиента.
6. “Услуга” е всяко действие от страна на Търговеца по повод направена поръчка от страна на Потребител/клиент относно предлаганото на интернет магазина.
7. Под „Ваучер“ се разбира персонализиран документ издаден от Търговеца, който Потребителя/клиента получава в електронен вид, че Потребителят/клиентът е заплатил предлаганата от Търговеца услуга и съответно може да се възползва от нея.

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
8. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговецът предоставя услуги на потребителите си посредством интернет магазина. Услугите се предлагат и могат да бъдат закупени и ползвани при условие, че Потребителят/клиентът приема без възражения условията, споменати в този документ. Тези условия обвързват всички потребители. С поставяне на отметка на опцията „Приемам условията“, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
9. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.bodyaesthetics.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
10. Услугите, които се намират на интернет магазина не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
11. След кликане на бутона “Приключи”, потребителите се съгласяват да закупят стоките/услугите, намиращи се в „Кошница“. Това действие има правно обвързваща сила и в следствие на него се счита, че договорът за покупко-продажба от разстояние е сключен. Клиентът получава потвърждение на поръчката на имейл посочен от него.

12. Услугите, предлагани на интернет магазина могат да бъдат поръчвани единствено от лица навършили пълнолетие (навършили 18 годишна възраст или 21 годишна възраст).
13. Услугите, предлагани на интернет магазина могат да бъдат ползвани от непълнолетни само с писменото разрешение и в присъствието на техните родителите/попечители или законните им представители и в случай, че услугата го позволява.
14. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.
15. Всички фотографии и видео материали публикувани на сайта са със запазени авторски права и използването им без писменото съгласие на автора е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права.
16. Цените на Услугите са в български лева с включено ДДС.
17. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
18. Потребителят/клиентът е съгласен, че Търговецът може да има достъп до личните му данни, за технически цели при изпълнение на задълженията си по предоставяне на стоките/услугите.
19. Потребителят/клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според избрания начин.
20. Потребителят/клиентът се задължава при ползване на услугите:
• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, закона за авторските права, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Търговеца услуги;
• да уведомява незабавно Търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия;
• да обезщети Търговеца и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.bodyaesthetics.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
21. С приемане на общите условия Потребителят/клиентът декларира, че като задължително условие за ползване на услугите ще попълни и подпише Информирано съгласие за използване на услугите на BodyAesthetics в Раздел от Общите условия ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ непосредствено преди да се възползва от закупената услуга. Ако по време на попълването на Информираното съгласие се установи здравословна причина, поради която Потребителят/клиентът не може да се възползва от закупената услуга, той получава правото да я замени с друга или да я преотстъпи на друго лице, спазвайки ПОЛИТИКА ЗА ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНАТА УСЛУГА, ПРЕОТСТЪПЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗАМЯНА НА УСЛУГАТА, които са част от Общите условия и са описани в т.42, т.43, т.44 и т.45.
22. Потребителят/клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон и електронен адрес, да плати цената на стоката.
23. При направена поръчка Потребителят/клиентът се задължава да уведоми Търговеца в случай, че не получи потвърждение за поръчката си на посочения от него имейл.
24. Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация предоставени от Потребителя/клиента.
25. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца да прекрати, спре или промени предоставяните услуги. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.bodyaesthetics.bg
26. Търговецът след получаване на плащането се задължава да извърши заявената от клиента услуга.
35. Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
27. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес Търговецът събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговецът ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
28. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Търговецът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на му.
29. Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя/клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

V. НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ВАУЧЕРА И ДОСТАВКА
30. Търговецът приема плащания по електронен път с банкови карти, носещи търговските марки на БОРИКА, VISA и MasterCard, в съответствие с изискванията за плащания с банкови карти с брандове на БОРИКА, VISA и MasterCard при електронна търговия.
31. Доставката на ваучерите се извършва само по електронен път на предоставения от Потребителя/клиента имейл в рамките на 48 часа от закупуване на ваучера. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от неполучаване на стоката/услугата по електронен път при грешно подадена от негова страна информация изискана за целта.Търговецът не носи отговорност за закъснение или невъзможност за доставка по
електронен път причинено от технически или други причини независещи от него.

VI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИ
32. Клиент, направил електронна поръчка за услуга има ангажимента и носи отговорност да изтегли и да се запознае с условията за ползване на съответната услуга, които са му изпратени от Търговеца на посочения от него e-mail и да ги предостави на ползвателя.
33. Ваучерите са поименни и могат да се ползват единствено от лицето, чието име е изписано на ваучера, освен в случаите на отказ от ползване и предостсъпване на ваучера, описани по-долу в т.42, т.43.
34. Специфичните условия за ползване на различните услугите са описани по-долу в ПРИЛОЖЕНИЕ 1, както са описани и в уведомителния имейл на ваучера и следва услугата да се използва съобразно тях.
35. Услугите се изпълняват след направена резервация по описания от Търговеца ред и срещу предоставен пред изпълнителя ваучер на хартиен носител или в електронен вид и документ за самоличност.
36. Изпълнителят има право да откаже изпълнение на услугата в случай, че не са представени описаните в точка 51. документи или в случай че се усъмни в автентичността им, както и да отмени изпълнението на услугата поради възникнали непредвидени или чрезвичайни причини.

VII. РЕЗЕРВАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ
37. Потребителят/клиентът е длъжен да запази час на телефона на Body Aesthetics 08 7773 7772 или писмено в имейл до info.bodyaesthetics@gmail.com за използване на закупената услуга в срок от 30 дни от датата на закупуване на ваучера и да се възползва от него в срок от 90 дни от датата на закупуване на ваучера. Инструкциите за запазване на час са описани и в уведомителния мейл, съпровождащ ваучера.
38. Резервациите са зависими от натовареността на Лазерен Център Body Aesthetics и задължително се правят по сериен номер на валиден ваучер.
39. Резервация за извършване на услуга се счита за потвърдена/направена след предявено от страна на Клиента желание и фиксирани/посочени от Търговеца дата и час по електронен път или чрез в телефонен разговор между двете страни и/или на e-mail посочен от клиента.

40. Потвърдена/направена резервация може да бъде отменена минимум 24 часа или повече преди събитието и не повече от два пъти. При трето отменяне на запазен час Търговецът има право да откаже да изпълни задълженията си.
41. Резервации по ваучери с изтекла валидност не се правят. Такива ваучери са невалидни и услугите към тях не подлежат на използване.

VIII. ПОЛИТИКА ЗА ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНАТА УСЛУГА, ПРЕОТСТЪПЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗАМЯНА НА УСЛУГАТА
42. Потребителят/клиентът има право да се откаже от договора от разстояние и ползването на услугата, без да е длъжен да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка на Търговеца. В такъв случай търговецът не възстановява заплатената сума, а предлага възможност
на Потребителят/клиентa да преотстъпи ползването на заплатената услуга на трето лице или да я замени с друга при следните условия:
43. Потребителят/клиентът има право да преотстъпи ползването на ваучера на друго лице в срок до 20 календарни дни от датата на закупуване на ваучера, като това желание бъде предявено писмено в имейл до info.bodyaesthetics@gmail.com, в който бъдат описани данните от ваучера и данните на новия получател. Потербителят/клиентът трябва да попълни, подпише и да изпрати сканирана Декларация за преотстъпване на ваучера, предоставена от Търговеца по електронен път. Преотстъпването се счита за валидно само след писмено потвърждения от Търговеца.
44. Потребителят/клиентът има право да замени закупената услуга с друга в 20 дневен срок от датата на закупуване на ваучера, като това желание бъде предявено писмено в имейл до info.bodyaesthetics@gmail.com, в който бъдат описани данните от ваучера и желаната замяна. Потребителят/клиентът има право да замени закупената услуга с друга, равна по стойност на закупената или на по-голяма стойност от нея. Разликата в стойността Потребителят/клинетът е длъжен да доплати при посещението си за осъществяване на услугата след предварително записан час.
45. Отказ или замяна на услуга в срокът предвиден в т.43 и т.44 са невъзможни след направена резервация за използване на услугата.

IX. ВАЛИДНОСТ
46. Валидността на всеки ваучер е отпечатана на самия него.
47. Всеки ваучер може да се използва в рамките на своята валидност, изписана на лицевата му страна. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват!

XII. ЛИЧНИ ДАННИ
48. Търговецът гарантира на своите Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни – име, телефон, пол и имейл, данни на кредитни карти. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. Търговецът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
49. Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

XIII. ИЗМЕНЕНИЯ
50. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Търговецът се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Клиентът не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Клиентът заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Търговецът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Клиента.

ХIV. СПОРОВЕ
51. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Търговеца, съобразно българското законодателство.

ХV. ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ
52. Ползването на услуги предлагани на интернет магазина изискват задължителното запознаване със съдържанието на Информирано съгласие за избраната услуга и приемане и съобразяване с условията в него. Със съдържанието на Информираното съгласие за избраната услуга Потребителят/клиентът може да се запознае в Общите условия по-долу, по време на попълване на онлайн формата за закупуване на Ваучера и в уведомителното писмо на всеки ваучер.
53. Потребителят/клиентът е длъжен да се запознае с Информираното съгласие и да се съобрази с изискванията в него и да потвърди това по време на попълване на онлайн формата.
54. Потребителят/клиентът е длъжен да се запознае с Информираното съгласие, да го попълни и подпише намясто непосредствено преди извършването на услугата. Ако по време на попълването на Информираното съгласие се установи здравословна причина, поради която Потребителят/клиентът не може да се възползва от закупената услуга, той получава правото да я замени с друга или да я преотстъпи на друго лице, спазвайки ПОЛИТИКА ЗА ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНАТА УСЛУГА, ПРЕОТСТЪПЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗАМЯНА НА УСЛУГАТА, които са част от Общите условия и са описани в т.42, т.43, т.44 и т.45. Информираното съгласие за всяка от четирите предлагани в онлайн магазина услуги е различно и гласи следното:

Същност на проедурата:
Мощната радиочестота в новия VelaShape III в съчетание с инфрачервена светлина, водят до екстремна активация на метаболизма на мастните клетки и в последствие до тяхното стопяване. Вакуумът, който се създава, спомага за третиране на определен кожен участък и за по-дълбокото навлизане на двуполюсна радиочестота и инфрачервената светлина. Разградените мазнини се отделят от организма чрез лимфния и кръвния поток, а резултатът за ползотворното влиянието е видим още след първата процедура – кожата става изключително гладка, еластична без неравности и целулит. След 1-3 процедури обиколките се намаляват с 1-3 см, а на бедрата с около 2 см. VelaShape III има сертификат от FDA (Американската асоциация за контрол на храни и лекарства) за ефективно намаляване на обиколката и изглаждане на целулита. Здравословният начин на живот (хранене и физически упражнения) може да помогне за постигане на по-добри резултати. Напълняването може да повлияе отрицателно върху резултатите. Не трябва да има прегряване след процедурите (напр. джакузи, сауна и т.н.) Препоръчително е да се пие вода минимум по 2 л. вода на ден.

Възможни рискове, дискомфорт или странични ефекти:

 • Временно зачервяване (еритем) и лек едем
 • Синини, обикновено бързо преминаващи
 • Изгаряне първа степен (в изключително редки случаи)

Противопоказания на терапията:

 • Пейсмейкър или вътрешен дефибрилатор
 • Повърхностен метал или други импланти в областта, където ще се прилага терапията
 • Рак на кожата или анамнеза за рак на кожата или всякакъв друг вид рак в момента
 • Тежки съпътстващи заболявания като например сърдечни заболявания
 • Бременност и кърмене, както и 4-5 месеца след нормално раждане или най- малко 6 месеца след цезарово сечение или до възстановяване на нормалния хормонален баланс
 • Увредена имунна система поради имуносупресивни заболявания като СПИН и ХИВ или употреба на имуносупресивни медикаменти
 • Херпес
 • Неконтролирани ендокринни нарушения като например диабет
 • Всяко активно състояние в областта на терапията като възпаления, псориазис, екзема и обрив
 • Анамнеза за кожни заболявания, келоиди, ненормално зарастване на рани, както и много суха и слаба кожа
 • Анамнеза за коагулопатии с кървене или употреба на антикоагуланти
 • Всяка хирургична процедура в третираната зона в последните 3 месеца или преди пълно заздравяване
 • Терапия над татуировка или постоянен грим
 • Област с разширени вени
 • Херния или съмнения за такава

Клиентът декларира, че трябва да информира терапевта за:

 • Прием на медикаменти
 • Aлергии
 • Настъпила бременност
 • Болести

Лазерен център Body Aesthetics и терапевтът, извършил процедурата, не носят отговорност в случай, че клинетът не спазва посочените инструкции и не уведоми терапевта за това.

Клиентът декларира:

 • че e прочел и разбрал предоставената информация за процедурата, както и съветите за последващи грижи
 • че разбира предупрежденията и възможните странични ефекти и няма да променя или скрива информация за собственото си здравословно състояние
 • че страда от заболяванията, които са указани като противопоказни за терапията
 • че позволява терапевтът да води личното му досие с информация за провеждането на процедурата
 • че могат да бъдат направени снимки преди терапията за преценка на резултата
 • че е предоставил възможно най-пълна и достоверна информация за здравословното си състояние

Клиентът има право да задава въпроси и да получи задоволителни отговори. С това, клиентът дава разрешение на терапевта да извърши процедурата.

Същност на проедурата:
Лазерна епилация представлява премахване на нежеланото окосмяване по лицето и тялото чрез лазерна технология. Импулсът на лазера има свойството да се привлича от меланина (пигмента) в косъма, където светлината му се превръща в топлина и унищожава луковицата на косъма. Александритният медицински лазер e тежката артилерия в лазерната епилация, а Gentle Lase Pro e най-бързият лазер. Подходящ е за обработване на по-големи площи, на светла до по-матова кожа (I-IV фототип кожа). Неговата дължина на вълната e 755nm и и милисекундна продължителност на импулса. Той има най-дълбокото проникване и най-значителната абсорбция на тази дължина на светлинната вълна от меланина, дори в най-дълбоко разположените космени фоликули. Aтакува космите в анагенна фаза на разтеж (aктивната фаза на растеж) – само тогава могат да се унищожат ефективнo. Той е безконтактен, разполага с патентована, вградена в накрайника охлаждаща система (DCD), която прави процедурата безболезнена.

Възможните рискове, дискомфорт и странични ефекти:
 Временна хипопигментация или хиперпигментация
 Зачервявания
 Еритема и лека адема
 Изгаряне първа или втора степен (в изключително редки случаи)

Клиентът декларира, че е запознат с всички противопоказания на терапията:
 Херпес
 Фоточувствителни медицински медикаменти
 Бременност или кърмене
 Диабет или история за келоиди
 Ракови образувания
 Скорошно излагане на слънце или планиране на скорошно излагане
 Извършване на терапията върху кожа с много тъмен тен, поради повишен риск от изгаряне
 Скорошно ексфолиране на кожата (1 седмица преди терапията)

 При лечение на акне с препарати Neotigason, Tigason, Roaccutane и подобни
 При терапия с CO2 лазер или дермабразио

Клиентът декларира, че трябва на информира терапевта за:
 Прием на медикаменти и медицинска история, особено на дерматологични заболявания
 Aлергии
 Настъпила бременност
 Болести
 Други направени скоро или предсктоящи скоро процедури

Клиентът декларира, че е запознат и ще следва стриктно инструкциите за преди, по време на и след процедурата:
 Не излагайте на слънце или солариум третираната зона поне 14 дни преди и след процедурата
 В деня на процедурата носете удобни дрехи, които да покриват зоните, които ще третирате
 Не използваайте продукти за изкуствен тен и обезцветители на косми 15 дни преди процедурата
 Зоната трябва да бъде избръсната 1 ден преди процедурата, без се наранява и раздразни (важно е косъмчетата да бъдат скъсени до гладко, за да бъде ефективна и безболезнена процедурата)
 В деня на процедурата не бива да бъде поставян лосион, крем, дезодорант или друга козметика в зоната, която ще бъде третирана
 Не се подлагайте на каквато и да е ексфолиация или пилинг една седмица преди терапията
 Не премахвайте окосмяането с кола маска, епилатор или друг метод на отскубване преди лазерна епилация – поне 30 дни за зона лице и 45-60 дни за зони по тялото
 В деня на терапията не нанасяйте кремове или дезедорантивърху зоната
 Ако се налага излагане на слънце преди/след терапията, използвайте UV защита 50+
 Препоръчително е предпазване с UV защита 50+ една седмица преди процедурата, за да няма активен тен
 След процедурата зоната трябва да бъде добре хидратирана, за да се избегне изсъхване и раздразнение
 Не посещавайте сауна или басейн 48 часа преди и след терапията
 Не използвайте вода с температура по-висока от 36° поне 48 часа преди и след процедурата
 Не тренирайте интензивно 48 часа преди и след процедурата
 При поява на някой от описаните страничните ефекти се уведомете терапевта си

Лазерен център Body Aesthetics и терапевтът, извършил процедурата, не носят отговорност в случай, че клинетът не спазва посочените инструкции и не уведоми терапевта за това.

Клиентът декларира:
 че e прочел и разбрал предоставената информация за процедурата, както и съветите за последващи грижи
 че разбира предупрежденията и възможните странични ефекти и няма да променя или скрива информация за собственото си здравословно състояние
 че страда от заболяванията, които са указани като противопоказни за терапията
 че позволява терапевтът да води личното му досие с информация за провеждането на процедурата
 че могат да бъдат направени снимки преди терапията за преценка на резултата
 че е предоставил възможно най-пълна и достоверна информация за здравословното си състояние

Клиентът има право да задава въпроси и да получи задоволителни отговори. С това, клиентът дава разрешение на терапевта да извърши процедурата.

Същност на проедурата:
Процедурата с CoolTech представлява неинвазивна, медицинска и естетична терапия при локално натрупана мастна тъкан.Терапията се състои в охлаждане и прилагане на вакуум върху обработваната зона като времето за обработка е не по-малко от 70 минути. По този начин се предизвиква увреждане на мастната тъкан, защото тя е чувствителна към охлаждане. Увредената мастна тъкан се изхвърля от тялото по естествен начин чрез лимфата като процесът на изхвърляне е продължителен и започва 15 дена след терапията и може да продължи до 90 дена. Резултатът е цялостно намаляване на мастната тъкан в третирания участък.
Клиентът декларира, че е запознат и ще следва стриктно инструкциите за преди, по време на и след процедурата:
 да не се приемат противовъзпалителни лекарства (освен ако не се налага поради други причини), защото те забавят действието на процедурата и намаляват резултата
 да не се използва сауна, парна баня, горещи вани и душове и други загряващи процедури минимум 2 седмици след процедурата или до отшумяване на възпалението и чувствителността в тетираната зона
 препоръчително е всеки ден в продължение на месец клиентът да прилага лек масаж под душа или при нанасяне на козметика в третираната зона
Възможни странични ефекти:
 Еритема (зачервяване) в третирания участък, която може да настъпи в рамките на няколко минути до няколко часа след процедуратa
 Възможно е появяването на локални синини, които изчезват за няколко дена и това зависи от тъканта на клиентаа и прилагания вакуум
 Възможна е промяна в усещанията на кожата в третираната зона от една до три седмици
 Възможно е изтръпване или умора, включително и температура в рамките на по-малко от 24ч.
 Равномерна слаба болка по време на самата процедура
 Болка след терапията в рамките на 7-10 дена, която не пречи на нормалния живот на клиента
 Повърхностно изгаряне заради ефекта на измръзване, но това е рядък страничен ефект
 При напълняване по време на курса от процедури е възможно клиентът да не получи желаните резултати
Противопоказания на терапията:
 Сериозно чернодробно заболяване
 Хепатит
 Сериозно бъбречно заболяване
 Болест на Рейно
 Уртикария поради интензивно излагане на студ
 Криоглобулинемия
 Хипопротеинемия
 Неконтролиран диабет с вторични усложнения

 Непоносимост към криотерапия
 Висока температура
 Сериозна инфекция
 Бременност и кърмене
 Системни заболявания, които водят до кожни увреждания като лупус, дерматит, склердема.
 Кожно заболяване в зоната, която ще бъде третирана.
 Варикозни вени, флебит, тромбофлебит
 Рак
 СПИН
Лазерен център Body Aesthetics и терапевтът, извършил процедурата, не носят отговорност в случай, че клинетът не спазва посочените инструкции и не уведоми терапевта за това.
Клиентът декларира:
 че e прочел и разбрал предоставената информация за процедурата, както и съветите за последващи грижи
 че разбира предупрежденията и възможните странични ефекти и няма да променя или скрива информация за собственото си здравословно състояние
 че страда от заболяванията, които са указани като противопоказни за терапията
 че позволява терапевтът да води личното му досие с информация за провеждането на процедурата
 че могат да бъдат направени снимки преди терапията за преценка на резултата
 че е предоставил възможно най-пълна и достоверна информация за здравословното си състояние
Клиентът има право да задава въпроси и да получи задоволителни отговори. С това, клиентът дава разрешение на терапевта да извърши процедурата.

Същност на проедурата:
HydraFacial е терапия за лице, разработена от Edge System – американска компания, утвърдената в световната козметична индустрия. Системата е подходяща за жени и мъже на всяка възраст. Терапиите се избират според типа кожа. Освен дълбоко почистващ и
подмладяващ ефект, HydraFacial помага при: акне, розоцея, мазна Т-зона, петна и слънчеви изгаряния, разширени пори. Апаратът Hydrafacial MD работи с вакуум, патентована Вортекс технология и специални серуми, за да почисти порите, да хидратира кожата и да я насити с
антиоксиданти и 10 вида билкови съставки, затова е важно да уведомите терапевта си за заболявания, алергии или медикаменти, които взимате. Терапията е носител на редица награди: 4-ри поредни пъти печели приза на LNE and Spa за „Най-добър апарат за лице” и
Най-добър антиоксидант”, наградена е на международния дерматологичен конгрес за „Нова неинванзивна процедура със забележителен, видим резултат”, получава и признание за „Иновативна технология за подмладяване на кожата”.
Възможните рискове, дискомфорт и странични ефекти:
 Временно зачервяване за около 30 мин. след процедурата
 Временно раздразнение (стегната и зачервена кожа), което изчезва във рамките на 72 часа, в зависимост от чувствителността на кожата

 Възможно е да се появят пъпки там, където е имало по-дълбоки пори, които не са излезли по време на екстракцията, защото терапията Hydrafacial стимулира кожата да се самопочиства
Противопоказания на терапията
 Роакутан или подобни медикаменти (ретиноиди, вит. А) през последната година
 Автоимунни заболявания, ХИВ, Лупус, Хепатит, Склерадерма.
 Активна инфекция в третираната зона
 Меланома или лезии, подзрителни за злокачественост
 Активен тен
 Бременност и кърмене
 Епилепсия
Клиентът декларира, че трябва на информира терапевта за:
 Вземате aнтикоагуланти – медикаменти разреждащи кръвта
 Ако има много тънка кожа
 Ако наскоро e поставян ботокс /7-10 дни/, филъри /10-14 дни/ или e правен пилинг /30 дни/
 Ако е повеждана някакъв вид лазерна процедура
 Има келоиди и белези в третираната зона
 При Розацея, Телангиектазия
 Други притеснения:
Избройте употребяваните от Вас медикаменти:
Моля посочете всякакви известни алергии:
Клиентът декларира, че е запознат и ще следва стриктно инструкциите за преди, по време на и след процедурата:
 Не измивайте кожата на лицето до края на деня след терапията, за да се насладите на ползите от нанесените серуми
 Не се гримирайте до края на деня след процедурата, за да не възпалите току-що почиствената кожа с микроорганизмите, които се съдържат в гримовете
 Не тренирайте интензивно 48 ч. след процедурата, за да не замърсите кожата на лицето

 Използвайте UV защита (минимум SPF30) и я подновявайте на 3-4 часа, за да избегнете слънчева увреда, слънчево изгаряне и хиперпигментация
 При поява на някой от описаните страничните ефекти се уведомете терапевта си
 Избягвайте усилено слънцеизлагане, особено в диапазона между 10-14ч.
Лазерен център Body Aesthetics и терапевтът, извършил процедурата, не носят отговорност в случай, че клинетът не спазва посочените инструкции и не уведоми терапевта за това.
Клиентът декларира:
 че e прочел и разбрал предоставената информация за процедурата, както и съветите за последващи грижи
 че разбира предупрежденията и възможните странични ефекти и няма да променя или скрива информация за собственото си здравословно състояние
 че страда от заболяванията, които са указани като противопоказни за терапията
 че позволява терапевтът да води личното му досие с информация за провеждането на процедурата
 че могат да бъдат направени снимки преди терапията за преценка на резултата

 че е предоставил възможно най-пълна и достоверна информация за здравословното си състояние
Клиентът има право да задава въпроси и да получи задоволителни отговори. С това, клиентът дава разрешение на терапевта да извърши процедурата.

Последна промяна: 30.11.2018 г.