ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

НА BODY AESTHETICS

В сила от 25.05.2018г.

I. Въведение
БОДИ ЕСТЕТИКС ООД с управители Валентина Tрачева, Камелия Петрова-Иванова и Георги Иванов, адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. Тракия, Блок 203 Б, адрес на обекта Лазерен център Body Aesthetics: гр. София, ул. “Орехова гора” №2, телефон за контакт 003598 7773 7772, email: info.bodyaesthetics@gmail.com –  зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу„Privacy Policy“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: www.bodyaesthetics.bg („Сайта“), във връзка с предоставяните услуги, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.

Настоящата Политика за поверителност, определя правилата, които ще спазваме при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес:info.bodyaesthetics@gmail.com

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.
Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако разполагаме с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

II. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?
БОДИ ЕСТЕТИКС ООД („Body Aesthetics”, „Боди Естетикс“, „козметичното студио“, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205983257, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:
Адрес на управление: адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. Тракия, Блок 203 Б

телефони: 08 7773 7772 или 02 9963362
e-mail: info.bodyaesthetics@gmail.com

Длъжностно лице по защита на личните данни: Камелия Петрова

III. Категории обработвани лични данни
1. Body Aesthetics може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:
(i) Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други);
(ii) Данни за контакт (вкл. електронен адреси, телефонни на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);
(iii) Финансова информация (банкова сметка и други);
(iv) Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;
(v) Данни от профил в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер, дата на раждане и др.);
(vi) Данни за сключване на договори за продажба, дилърство, продажби на едро, отложено плащане и др. с физически или юридически лица (като имена, ЕГН и др.).

2. Body Aesthetics може да обработва данни, изготвени и генерирани от Body Aesthetics в процеса на предоставяне на услугите:
(i) данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;
(ii) данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги
(iii) Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);
(iv) Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;
(v) Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);
(vi) Видеозапис при посещение в магазините или централния офис;
(vii) Видеозапис или фотография, изработени в съответствие с предварително обявените условия за участие в игри, и/или други промоционални кампании, организирани от Body Aesthetics.

3. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Body Aesthetics има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети
страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

4. Body Aesthetics има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

5. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

IV. Цели и правни основания за обработване на лични данни
1.Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.

Body Aesthetics обработва данните Ви за следните цели:
(i) Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.
(ii) Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор; управление на пред продажбени дейности;
(iii) Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;
(iv) Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт или услуга;
(v) Техническо съдействие за достъп до Сайта ни.
(vi) Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст;
(vii) Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми; управление на събиранията на вземанията;
(viii) Обновяване на предложения към дилъри; споделяне на важна информация във връзка с промени в нашата политика и друга административна информация;
(x) Управление и администриране на дейности, управление на плащанията.

2. В изпълнение на свои законови задължения, Body Aesthetics обработва данните Ви за следните цели:
(i) Издаване на фактури;
(ii) За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
(iii)Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
(iv)Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
(v)Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

3. Body Aesthetics обработва съответните данни, предоставени с изрично съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:
(i)Директен маркетинг на продукти и услуги;
(ii)Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании;

4. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Body Aesthetics.
(i)С цел охрана и осигуряване на защита на имуществото, интересите и сигурността на Body Aesthetics, негови посетители и служители, Body Aesthetics използва оборудване за видеонаблюдение.
(ii)Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като представим адекватна реклама;
(iii)Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;
(iv) Гарантиране качество на обслужване на клиентите
(v) Информация за провежданите процедури и резултати, записване на часове за извършването на процедури и изисквания към тях.
(vi) Предпазване на здравето на клиентите от алергии или други здравословни проблеми, които биха се повлияли негативно от извършените процедури.

V.Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни
(i)Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;
(ii) Лица, които по възлагане на Body Aesthetics поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
(iii)Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас;
(iv)Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;
(v) Лица, на които Body Aesthetics е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор със Body Aesthetics обработват личните Ви данни от името на Body Aesthetics ;
(vi)Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;
(vii) Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
(viii) Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от обекти/офиси на Body Aesthetics и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;

VI. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?
Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:
1.Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договоримежду Body Aesthetics и Вас или представлявано от Вас дружество – за срока на действие на договора и до окончателно уреждане
на всички финансови отношения между страните. Body Aesthetics може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение;
2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на
данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не
предвижда по – дълъг срок.
3. Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг –до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен
маркетинг.
5.Данни от видеозаписи от охранителни камери – до 60 дни от създаването на записа.

VII. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни

1.Общи права
Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на Body Aesthetics , посочен по-горе, или по електронен път на имей info.bodyaesthetics@gmail.com
Имате право да поискате от Body Aesthetics :
 копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
 да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
 личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
 да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

Имате право също:
 да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Body Aesthetics , при обработване основаващо се на дадено съгласие;
 да възразите срещу обработването на личните си данни;
 да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

 да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

2. Имате право на жалба до надзорния орган 

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като
компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от Body Aesthetics , можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).

3. Автоматизирана обработка и профилиране
Когато посетите нашия Сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.

4. Възражение срещу използване за директен маркетинг
Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес:info.bodyaesthetics@gmail.com

5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Body Aesthetics и какви са последиците от това?
За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, Body Aesthetics се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията. Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.

За да извършите покупка от нашия Сайт и за да ви доставим поръчаните от вас стоки или услуги, Вие трябва да имате създаден профил в Сайта. По време на процеса на създаване на профил, Body Aesthetics се нуждае от определени данни, които да Ви идентифицират, данни за контакт, данни за плащане.

Непредоставянето на такива данни препятства възможността за покупка и доставка на стоки или услуги от Вас.

VIII. Как защитаваме данните Ви 

Body Aesthetics прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:
– Body Aesthetics е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
– достъпът на служителите на Body Aesthetics до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на Body Aesthetics е ограничен, в зависимост от задълженията им;
– Body Aesthetics е установила задължения за поверителност за своите служители;
– достъпът до офис оборудването на Body Aesthetics и компютрите на всеки служител е ограничено.
– ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти
– С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.
Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

IX. Връзка към други сайтове
Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да
използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. Body Aesthetics не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом Body Aesthetics получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, Body Aesthetics ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки
(линкове) към тях.

Лични данни за деца
Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за
детето.

Изменения на Политиката за поверителност
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.